ثبت شرکت:
همه صفحات اوراق ثبتی شامل اساسنامه -تقاضانامه-اظهارنامه میبایستی توسط همه ی اعضا هیئت مدیره -سهامداران-بازرسین در صورت نیاز امضا گردد.
توجه:در صورت داشتن سهامدار پایین تر از 18 سال ولی سهامدار اوراق را امضا کرده و متن وکالتا و اصالتا همراه با نام ولی در زیر امضا لحاظ شود.

تغییرات شرکت(امضای صورتجلسه) :
صورتجلسه ها بایستی به امضای اعضا و سهامداران با درج نام ونام خانوادگیشان برسد و مهر شرکت روی تمام صفحات صورتجلسات لحاظ شود.
توجه:در صورت داشتن سهامدار زیر 18 سال صورتجلسات توسط ولی سهامدار همراه با درج متن وکالتا و اصالتا و نام و نام خانوادگی امضا گردد.

اظهارنامه کارت بازرگانی و کارت عضویت حقوقی:
اظهارنامه توسط شخص مدیر عامل امضا و مهر شرکت در پایین اظهارنامه لحاظ شود.

اظهار نامه کارت بازرگانی و کارت عضویت حقیقی:
اظهار نامه توسط شخص درخواست کننده همراه با درج نام و نام خانوادگی امضا گردد.

اظهارنامه علامت تجاری حقوقی:
اظهارنامه توسط شخص مدیر عامل و در صورت ثبت علامت تجاری به صورت شراکتی تمامی شرکا نیز مبایستی اظهارنامه را امضا کرده و مهر شرکت در اظهارنامه لحاظ شود.
درج نام و نام خانوادگی در قسمت امضا الزامی است.

اظهارنامه علامت تجاری حقیقی:
اظهارنامه توسط شخص درخواست کننده و در صورت شراکتی بودن تمامی شرکا نیز میبایستی اظهارنامه را امضا کنند.درج نام و نام خانوادگی در قسمت امضا الزامی میباشد.

امضای وکالتنامه :
حقوقی: امضای نفرات صاحب حق امضا همراه با اثر انگشت و درج کامل نام و نام خانوادگی خودشان در قسمت امضای موکل همراه با مهر شرکت لحاظ شود.
حقیقی: امضای نفر درخواست کننده همراه با اثر انگشت و درج کامل نام ونام خانوادگی در قسمت امضای موکل لحاظ شود.

اظهارنامه پلمپ دفاتر:
اظهارنامه به امضای شخص مدیر عامل همراه با مهر شرکت زده شود .در صورت شخصی بودن اظهارنامه به امضای شخص درخواست کننده برسد.

توجه:
صورتجلسه خروج : نفراتی که تقاضای خروج از شرکت را دارند بایستی در صورتجلسه و وکالتنامه همراه با امضا متن زیر را درج نمایند:
اینجانب —— با رضایت کامل خروج خود را از شرکت —— اعلام میدارم .