مدارک لازم ثبت شرکت :
– کپی شناسنامه
– کپی کارت ملی
– کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و سهام داران – بازرسین نیز مورد نیاز میباشد

مراحل انجام پرونده :
– تائید نام
– امضای اوراق ثبتی
– صدور آگهی تاسیس
– صدور روز نامه رسمی

نکته :
در مورد شرکت های سهای خاص پس از تائید نام فیش واریزی 35% سرمایه بایستی همراه با اوراق ثبتی به اداره ثبت ارسال شود.