مدارک لازم ثبت علامت تجاری:
کپی کارت ملی و شناسنامه
کپی برابر اصل جواز تاسیس یا جواز کسب یا پروانھ بھره برداری
کپی روزنامھ تاسیس شرکت و روزنامھ آخرین تغییرات شرکت در صورت ثبت برند حقوقی
ارائھ کپی برابر اصل کارت بازرگانی یا کارت عضویت بازرگانی در صورت لاتین و یا فینگلیش بودن علامت تجاری
ارسال رزومه و گواھینامه ھای معتبر دریافتی تا کنون
گواھی امضا محضری خطاب به اداره مالکیت معنوی و علامت تجا ری
فایل طراحی علامت تجاری
تکمیل فرم علامت تجاری
نماد اعتماد الکترونیک در صورت نیاز

مراحل انجام پرونده :
تکمیل پرونده
ارجاع پرونده به اداره ثبت مالکیت معنوی
تحویل پرونده از وکیل مربوطه
صدور اگهی ثبت علامت تجاری
اقدام برای روزنامه رسمی و سند رسمی ده ساله علامت تجاری
وکالتنامه به امضای شخص مدیر عامل همراه با مهر شرکت زده شود. در صورت شخصی بودن وکالتنامه به امضای شخص درخواست کننده برسد.